นโยบายคุกกี้

มีผลบังคับใช้วันที่ 04-06-20

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน วิธีที่เราใช้ จัดเก็บ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงสิทธิและ ทางเลือกของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว นโยบายฉบับนี้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่บริษัท Viacom International Media Networks España, S.L.U. ใช้คุกกีและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน และทางเลือกที่ท่านมี

 

เทคโนโลยีที่เราใช้

เช่นเดียวกับการบริการส่วนมากของเรา เราใช้คุกกีและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันดังต่อไปนี้
• คุกกีเป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งอาจส่งเข้ามาโดยบริษัท ที่ดูแลเว็บไซต์ซึ่งท่านเข้าไปเยี่ยมชม (ซึ่งจะเรียกว่า “คุกกีบุคคลที่หนึ่ง”) หรือโดยบริษัทอื่นๆ (ซึ่งจะเรียกว่า “คุกกีบุคคลที่สาม”) ยกตัวอย่างเช่น เราร่วมมือกับผู้ให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็น บุคคลภายนอกที่ได้ตั้งค่าคุกกีไว้เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา การดาเนินการดังกล่าวช่วยให้ เราเข้าใจวิธีที่ท่านและบุคคลอื่นๆ กาลังใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น
• พิกเซลเป็นรูปภาพขนาดเล็กบนเว็บเพจหรือในอีเมล พิกเซลเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์ หรืออุปกรณ์ของท่านและสามารถตั้งค่าคุกกีได้
• การจัดเก็บข้อมูลภายในทาให้สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านไว้บน เบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลภายในโดยใช้ HTML5 และเบราว์เซอร์แคช • SDK เป็นชุดรหัสที่คู่ค้าของเราส่งให้ ซึ่งอาจติดตั้งอยู่ในแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเรา SDK ช่วยให้เราเข้าใจว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์กับแอปพลิเคชันสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเราอย่างไร และเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือข่ายที่ท่านใช้ในการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ของเรา เช่น ตัวระบุโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์และข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับ แอปพลิเคชันของเรา

 

วิธีที่เราใช้คุกกีและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

เราและผู้ให้บริการโฆษณาและการวิเคราะห์ของเราใช้คุกกี ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เพื่อจดจาท่านเมื่อท่าน เข้าชมเว็บไซต์ของเรา และเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เช่น จานวนครั้งที่เข้าชม ฟีเจอร์หรือหน้าเพจที่เป็น ที่นิยม การวัดความสาเร็จของแคมเปญโฆษณา และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับกิจกรรมการชมเว็บไซต์ของท่าน การใช้คุกกีทาให้เรามั่นใจว่าการบริการของเราจะดาเนินไปอย่างเหมาะสม ทาให้เราสามารถพัฒนา การบริการ แสดงโฆษณาและวัดผลของการโฆษณา เราและคู่ค้าของเราใช้คุกกีและเทคโนโลยีที่ คล้ายคลึงกัน เพื่อวัตถุประสงค์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทดังต่อไปนี้
1. คุกกีเพื่อการทางาน ตัวอย่างของคุกกีเพื่อการทางาน ได้แก่ คุกกีที่ช่วยตรวจสอบให้บริการ ของเราทางานอย่างเหมาะสม เพื่อจดจาการตั้งค่าและความชอบของท่าน เช่น ภาษาที่ใช้ เพื่อช่วยระบุและป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรือเพื่อช่วยให้เราเข้าใจและพัฒนา การบริการของเรา
2. คุกกีเพื่อประสิทธิภาพ ตัวอย่างของคุกกีเพื่อประสิทธิภาพ ได้แก่ คุกกีที่เก็บรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับการบริการของเรา และนาเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม กับท่านโดยเฉพาะ
3. คุกกีเพื่อการโฆษณาและสื่อสังคม ตัวอย่างของคุกกีเพื่อการโฆษณาและสื่อสังคม ได้แก่ คุกกีที่ทาให้การโฆษณามีความเกี่ยวข้องและมีความหมายสาหรับผู้เข้าชมการบริการของเรามาก ยิ่งขึ้น หรือเพื่อแบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่นๆ บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊กหรือทวิตเตอร์

 

ทางเลือกของท่าน

ท่านมีทางเลือกในการควบคุมหรือจากัดการใช้คุกกีและเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันของเราและคู่ค้าของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้
• แม้เบราว์เซอร์และอุปกรณ์ส่วนมากจะตั้งค่าให้ยอมรับคุกกีตั้งแต่ต้น แต่ท่านมักจะสามารถตั้งค่า เพื่อยกเลิกหรือปฏิเสธคุกกีได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านปิดการใช้คุกกี ฟีเจอร์บางอย่างในเว็บไซต์ ของเราอาจไม่ทางานตามปกติ

• สาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คู่ค้าการโฆษณาของเราอนุญาตให้ท่านสามารถเลิกรับโฆษณาตามประวัติการเข้าชมเว็บของท่าน กรุณาดู พันธมิตรการโฆษณาดิจิทัลแบบโต้ตอบแห่งยุโรป และเครื่องมือการให้ความยินยอมสาหรับคุกกี

• ใช้การตั้งค่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อควบคุมการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาตามความสนใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น สาหรับอุปกรณ์ที่ ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เปิดการตั้งค่า “จากัดการติดตามโฆษณา” และสาหรับอุปกรณ์ที่ใช้ระบบ ปฏิบัติการ Android ให้เปิดการตั้งค่า “ไม่ใช้การแสดงโฆษณาเฉพาะบุคคล” หรือ “ไม่ใช้การแสดง โฆษณาตามความสนใจ”

 

ติดต่อเรา

หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับการใช้คุกกีและเทคโนโลยีที่คล้ายกันของเรา กรุณาติดต่อเราที่
Viacom International Media Networks España, S.L.U.
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
DataPrivacyRights@viacom.com
Paseo de Recoletos 33, 1ª planta, 28004 Madrid