นโยบายความเป็นส่วนตัว

ปรบัปรุงลา่สดุ: 04-06-20

ท่ีบรษิัท VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA, S.L.U. เราใหค้วามสา คญักบัความ เป็นสว่นตวัอย่างมากและมีความมงุ่ม่นัท่ีจะคมุ้ครองขอ้มลูท่ีท่านไดม้อบใหแ้ก่เรา เรากา หนดนโยบาย ความเป็นสว่นตวัฉบบันีข้นึ้เพ่ือแจง้ใหท้่านทราบวา่ บรษิัท VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA, S.L.U. เก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลอะไรเก่ียวกบัท่าน วิธีท่ีเราใช้ จดัเก็บ และแบง่ปันขอ้มลู ดงักลา่ว รวมถึงสิทธิและทางเลือกของท่านเก่ียวกบัขอ้มลูดงักลา่ว นโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีใ้ชบ้งัคบักบั ขอ้มลูทงั้หมดเก่ียวกบัท่านท่ีเราเก็บรวบรวม ไม่วา่ในกรณีท่ีท่านเขา้ชมเว็บไซตข์องเรา หรอืใชแ้อปโทรศพัท์ มือถือของเราแอปใดแอปหน่ึง หรอืผลิตภณัฑห์รอืบรกิารอ่นืๆ หรือในกรณีท่ีท่านมีปฏิสมัพนัธก์บัเราโดยวิธีอ่นืๆ เช่น โดยการเขา้รว่มงานไลฟ์อีเวนต ์หรือการติดต่อศนูยบ์รกิารลกูคา้ โดยในนโยบายฉบบันีจ้ะเรยีก จดุปฏิสมัพนัธด์งักลา่วรวมกนัวา่ “การบรกิาร” แมว้า่ขอ้มลูบางประการท่ีเราจะอธิบายในนโยบายฉบบันี้ จะเป็นเร่อืงทางเทคนิค แต่เราตอ้งการใหน้โยบายฉบบันสี้ามารถเขา้ใจไดโ้ดยง่าย ดงันนั้ กรุณาติดต่อเราท่ี หากทา่นมีขอ้สงสยัใดๆ

เราจะเปล่ยีนแปลงนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันีเ้ป็นครงั้คราว เม่ือเราเปล่ยีนแปลงนโยบาย เราจะแกไ้ขวนัท่ี ตามท่ีระบไุวต้อนตน้ของนโยบาย และในบางกรณี เราจะแจง้ใหท้่านทราบผ่านการบรกิาร เช่น หนา้โฮมเพจของเรา อีเมล หรอืช่องทางติดต่อส่อืสารอ่นืๆ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ในนโยบายสว่นน ี้เราจะอธิบายวา่เราเก็บรวบรวมขอ้มลูสว่นบคุคลอะไรบา้งเก่ียวกบัท่านและวธิีท่ีเราเก็บรวบรวม ขอ้มลูดงักลา่ว

ข้อมูลที่ท่านมอบให้

ท่านใชก้ารบรกิารของเราสว่นใหญ่ไดโ้ดยไม่จา เป็นตอ้งสง่ขอ้มลูใดๆ เก่ียวกบัตวัทา่น แต่ท่านอาจเลือกท่ีจะให้ ขอ้มลูสว่นบคุคลแก่เราผ่านการบรกิารเหลา่น ี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

• หากทา่นเลือกท่ีจะลงทะเบียนบญัชีกบัเรา เราจะเก็บรวบรวมช่ือและท่ีอย่อูีเมลของท่าน • หากทา่นเลือกท่ีจะซือ้ผลิตภณัฑ ์เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูการชา ระเงิน • หากทา่นเลือกท่ีจะรบัขอ้ความหรอืขอ้ความผ่านแอปพลิเคชนัวอตสแ์อปจากเรา เราจะเก็บรวบรวม หมายเลขโทรศพัทม์ือถือของทา่น • หากทา่นเลือกท่ีจะเขา้รว่มในการแข่งขนั กิจกรรมสง่เสรมิการขาย หรอืการสา รวจวจิยัทางการตลาด ท่ีเราเป็นผสู้นบัสนนุ เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูต่างๆ เช่น ท่ีอย่ไูปรษณียข์องท่าน หมายเลขโทรศพัท์ ของท่าน หรือขอ้มลูเก่ียวกบัความสนใจของท่าน • หากทา่นเลือกท่ีจะโพสตข์อ้ความหรือติดตอ่ส่อืสารกบัเราหรอืผอู้่นืบนแพลตฟอรม์สาธารณะ หรอืผ่านช่องทางการสนบัสนนุผใู้ช ้เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูซง่ึท่านไดใ้หแ้ก่เราในการโพสตด์งักลา่ว

ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เม่ือท่านเขา้ใชก้ารบรกิารออนไลนข์องเรา ยกตวัอย่างเชน่ โดยการเขา้ชมเว็บไซตข์องเรา หรอืโดยใช้ แอปพลิเคชนัมือถือ เราจะเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชก้ารบรกิารของท่านโดยอตัโนมตั ิเช่น เวลาท่ีคณุเขา้ชมเว็บไซตแ์ละหนา้เพจหรอืเนือ้หาท่ที่านชม เรายงัไดร้บัและเก็บรวบรวมขอ้มลูทางเทคนิค เก่ียวกบัอปุกรณแ์ละซอฟตแ์วรข์องท่าน รวมถึงประเภทของอปุกรณ ์ระบบปฏิบตัิการและเวอรช์นัขอ้มลู เครือข่ายโทรศพัทม์ือถือ ท่ีอย่ไูอพี (หมายเลขเฉพาะท่ีใชร้ะบเุครื่องมือบนอินเตอรเ์น็ต) รหสัโฆษณาบน อปุกรณเ์คล่อืนท่ ี(รหสัซง่ึผใู้หบ้รกิารระบบปฏิบตัิการของทา่น เช่น แอปเปิล หรอื กเูกิล สง่เขา้ไปในอปุกรณ์ เคล่อืนท่ีของท่านซง่ึสามารถตงั้คา่ใหม่ได)้ หรือรหสัอปุกรณอ์่นืๆ หนา้เพจท่ที่านเขา้ชมก่อนเขา้ชมเว็บไซต์ ของเรา และขอ้มลูลม้เหลว

คกุกี

เราและผใู้หบ้รกิารการโฆษณาและการวิเคราะหข์องเราใชค้กุกี ซง่ึเป็นไฟลข์อ้ความขนาดเล็กซง่ึช่วยเก็บขอ้มลู ความชอบและกิจกรรมของผใู้ช ้และเทคโนโลยีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลงึกนั เช่น เว็บบคีอน พิกเซล และแอดแท็ก เพ่ือจดจา ท่านเม่ือท่านเขา้ใชบ้รกิารของเรา และเพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มลูต่างๆ เช่น จา นวนครงั้ท่เีขา้ชม ฟีเจอรห์รอืหนา้เพจท่เีป็นท่นีิยม การวดัความสา เรจ็ของแคมเปญโฆษณา และขอ้มลูอ่นืๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กิจกรรมการเขา้ชมของท่าน การใชค้กุกีทา ใหเ้ราม่นัใจวา่การบรกิารของเราจะดา เนินไปอย่างเหมาะสม ทา ใหเ้ราสามารถพฒันาการบรกิาร แสดงโฆษณาและวดัผลของการโฆษณา หากท่านตอ้งการขอ้มลู เพิ่มเติมเก่ียวกบัคกุกีและทางเลือกท่ที่านมีเก่ียวกบัการใชค้กุกีผ่านการบรกิารของเรา กรุณาดนูโยบายการใชค้กุกีของเรา

ข้อมูลจากบุคคลภายนอก

เราอาจเสนอใหท้่านสามารถเขา้สรู่ะบบการบรกิารโดยใชข้อ้มลูเฉพาะของท่านจากเว็บไซตห์รอืบรกิารอ่นืๆ เช่น เฟซบกุ๊หรอืกเูกิล หากทา่นเลือกท่ีจะเขา้สรู่ะบบหรือลงทะเบียนดว้ยวิธีนี ้ผใู้หบ้รกิารภายนอกจะทา ใหเ้รา สามารถเขา้ถึงขอ้มลูเก่ียวกบัท่าน เช่น ช่ือ ขอ้มลูประวตัสิว่นตวัพนื้ฐาน และรายช่ือเพ่ือน โดยเป็นไปตาม การตงั้คา่ความเป็นสว่นตวัของท่านสา หรบัการบรกิารดงักลา่ว

การแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่น

ท่านอาจสามารถเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่่นบนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ จากการบริการได้ เช่น เฟซบกุ๊หรอืทวิตเตอร์ เม่อืท่านแบ่งปันขอ้มลูโดยวิธีน ี้บคุคลท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของท่านไดแ้ละวิธีท่ี แพลตฟอรม์ส่อืสงัคมออนไลนด์งักลา่วจะดา เนินการกบัขอ้มลูขอ้งท่าน จะเป็นไปตามแนวปฏิบตัิวา่ดว้ย ความเป็นสว่นตวัของแพลตฟอรม์ส่อืสงัคมออนไลนน์นั้ โปรดดนูโยบายความเป็นสว่นตวัของแพลตฟอรม์ ส่อืสงัคมออนไลนใ์ดๆ ซง่ึทา่นไดแ้บ่งปันขอ้มลูโดยวิธีดงักลา่วไปยงัแพลตฟอรม์นนั้ๆ เพ่ือศกึษาเก่ียวกบั แนวปฏิบตัิเก่ียวกบัขอ้มลูของแพลตฟอรม์ส่อืสงัคมออนไลน์

โปรดทราบวา่ขอ้มลูซง่ึไม่สามารถโยงกลบัมาสทู่่านได ้(เช่น ขอ้มลูรวม) ไม่ถือเป็นขอ้มลูสว่นบคุคลภายใต้ นโยบายฉบบันี้

การใช้ข้อมูล

เราใชข้อ้มลูสว่นบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัตอ่ไปนี้

• จดัการบญัชีของท่าน

• เพ่ือทา ใหท้่านสามารถเขา้รว่มในแพลตฟอรม์สาธารณะหรอืฟีเจอรแ์บบโตต้อบอ่นืๆ ของการบรกิาร

• เพ่ือปฏิบตัิตามคา ส่งัซือ้ของท่าน

• เพ่ือดา เนินการตามคา รอ้งขอเก่ียวกบัการบรกิารลกูคา้

• เพ่ือสง่ขอ้ความสง่เสรมิการขายและจดหมายข่าวท่ที่านรอ้งขอ

• เพ่ือสง่โฆษณาตรงถึงทา่นทงั้ท่ีเก่ียวขอ้งและไม่เก่ียวขอ้งกบับรกิารของเรา

• เพ่ือวิเคราะหจ์า นวนผชู้มและกิจกรรมของผใู้ชบ้รกิารของเรา คน้หาขอบข่ายหรอืฟีเจอรท์่ีเป็นท่ีนิยม และเพ่มิประสทิธิภาพและปรบัการบรกิารของเราใหเ้หมาะสมกบัแตล่ะบคุคล

• เพ่ือใหบ้รกิาร บา รุงรกัษา และปรบัปรุงการบรกิาร รวมถงึพฒันาเนือ้หาและฟีเจอรใ์หม่ๆ • เพ่ือปกปอ้งสิทธิและทรพัยส์ินของบรษิัท VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA, S.L.U. และอ่นืๆ รวมถึงเพ่ือทา การตรวจจบั สอบสวน และปอ้งกนัการฉอ้โกงและกิจกรรมท่ผีิดกฎหมายอ่นืๆ และเพ่ือบงัคบัสญัญาของเรา

การจัดเก็บข้อมูล

เราจดัเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลท่ีเราเก็บรวบรวมมาไวเ้ป็นระยะเวลาเท่าท่จีา เป็น ตามวตัถปุระสงคซ์ง่ึเราได้ เก็บรวบรวมขอ้มลูดงักลา่วมาตงั้แต่ตน้ ยกตวัอย่างเช่น หากทา่นลงทะเบียนบญัชีกบัเรา โดยท่วัไปแลว้ เราจะเก็บรกัษาขอ้มลูบญัชีของท่านไวต้ราบเท่าท่จีา เป็นสา หรบัการใหบ้รกิารบญัชีของท่าน นอกจากน ี้ เราอาจเก็บขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไวต้ามท่ีกฎหมายกา หนด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทา่น

เราจะไม่เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านต่อบคุคลภายนอกท่ีไม่มีสว่นเก่ียวของจนกวา่เราจะไดร้บั ความยินยอมของท่านใหด้า เนินการดงักลา่ว เวน้แต่ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

• เปิดเผยต่อผซู้ง่ึดา เนินการใหบ้รกิารแก่เราภายใตส้ญัญาซง่ึจะตอ้งเก็บรกัษาขอ้มลูสว่นบคุคลไว้ เป็นความลบั

• ในกรณีท่ีจา เป็นตามสมควรเพ่ือปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ หรือกระบวนการบงัคบั (ยกตวัอย่างเช่น เพ่ือปฏิบตัิตามหมายเรียก)

• หากเราสรุปวา่การกระทา ของท่านเป็นการฝ่าฝืนขอ้ตกลงหรอืนโยบายสา หรบัผใู้ชข้องเรา หรอืเพ่อืคมุ้ครองสิทธิ ทรพัยส์ิน หรอืความปลอดภยัของบรษิัท VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA, S.L.U. หรอืผอู้่นื

• ในกรณีการควบรวม การขายทรพัยส์ินของบรษิัท การระดมทนุหรือการไดม้าซง่ึธุรกิจของเราทงั้หมด หรอืสว่นใดสว่นหนึ่ง โดยมีเง่อืนไขว่าฝ่ายท่ไีดร้บัขอ้มลูตกลงจะคมุ้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลตามขอ้ผกูพนั ในสญัญาฉบบันีแ้ละกฎหมายท่ีใชบ้งัคบั

• เปิดเผยต่อบรษิัทตา่งๆ ภายในกลมุ่บรษิัท Viacom

• เราแบ่งปันขอ้มลูสว่นบคุคลซง่ึไม่สามารถระบตุวัตนของท่านไดโ้ดยตรง แต่สามารถระบถุึงเคร่ืองมือ ของท่านผ่านคกุกีของบคุคลท่ีสามและเทคโนโลยีอ่นืท่ีคลา้ยคลงึกนับนเว็บไซตข์องเราและใน แอปพลิเคชนัของเรา เพ่ือใหบ้คุคลภายนอกดงักลา่วสามารถใหบ้รกิารวิเคราะหแ์ละการโฆษณา แก่เราได ้บรษิัทดงักลา่วจะเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเว็บไซตห์รอืแอปพลิเคชนัของเรา เช่น ตวัระบคุกุกี ตวัระบเุครื่องมือ ท่ีอย่ไูอพี รวมถึงขอ้มลูเก่ียวกบักิจกรรมการชมเว็บไซตห์รอืการใชแ้อปพลิเคชนัของ ท่านจากการบรกิาร กรุณาดนูโยบายคกุกีของเรา เพ่ือศกึษาเพ่มิเติมเก่ียวกบัวิธีการใชข้อ้มลูเพ่ือแสดงโฆษณาตามความสนใจ วิธีท่ีบรษิัท VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA, S.L.U. ใชก้ารบรกิารดงักลา่ว และลิงกไ์ปยงันโยบายความเป็นสว่นตวัของบคุคลภายนอก

การโอนข้อมูล

เราและผใู้หบ้รกิารของเราโอนขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านไปยงัประเทศอ่นืๆ หรือจดัเก็บขอ้มลูหรอืเขา้ถึงขอ้มลู ในประเทศอ่นืๆ ซง่ึกฎหมายในประเทศดงักลา่วอาจไม่ไดใ้หค้วามคมุ้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลในระดบัเดียวกนั กบัความคมุ้ครองตามกฎหมายของสหภาพยโุรป เม่อืเราดา เนินการดงักลา่ว เราจะดา เนินการเพ่ือใหแ้น่ใจวา่ ข้อมลูสว่นบคุคลของท่านไดร้บัการคมุ้ครองในระดบัท่ีเหมาะสมผา่นขอ้กา หนดตามสญัญาซง่ึกา หนดใหผ้รู้บั ขอ้มลูดงักลา่วปฏิบตัิตาม (ท่านสามารถขอรบัสา เนาของขอ้กา หนดดงักลา่วโดยติดต่อเราท่ี)

ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล

เราจะรวบรวม จดัเก็บ หรือประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านในกรณีดงัตอ่ไปนีเ้ท่านนั้

• เม่ือเราไดร้บัความยินยอมจากทา่นใหด้า เนินการดงักลา่ว ยกตวัอย่างเช่น เม่ือท่านเลอืกท่ีจะรบัอีเมล สง่เสรมิการขาย ท่านสามารถถอนความยนิยอมของท่านไดไ้ม่วา่ในเวลาใดๆ ตามวธิีท่ีระบไุวข้า้งลา่ง นีห้รอืผ่านการบรกิารโดยตรง

• เม่ือเราจา เป็นจะตอ้งใชข้อ้มลูของท่านเพ่ือปฏิบตัิตามความรบัผิดชอบของเราตามสญัญาท่ทีา กบัท่าน (เช่น สง่มอบผลิตภณัฑห์รอืใหบ้รกิารตามท่ีท่านรอ้งขอ)

• เม่ือเรามีประโยชนโ์ดยชอบตามกฎหมายในการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่าน ยกตวัอย่างเช่น เราอาจประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านเพ่ือติดตอ่ส่อืสารกบัท่านเก่ียวกบัการบรกิาร และเพ่ือใหบ้รกิาร ยกระดบัความปลอดภยัของบรกิาร และปรบัปรุงบรกิารใหด้ีขนึ้

• เม่ือเราตอ้งประมวลผลขอ้มลููตามกฎหมาย

สิทธิและทางเลือกของท่าน

ท่านมีสิทธิเขา้ถึงขอ้มลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัท่านท่เีราเก็บไว ้และขอใหเ้ราแกไ้ข ลบ หรือในบางกรณี ขอใหเ้ราโอนขอ้มลูไปใหผ้บู้รกิารรายอ่นื ท่านอาจมีสิทธิถอนความยนิยอมในการประมวลผลขอ้มลู โตแ้ยง้ หรอืขอใหเ้ราจา กดัหรือควบคมุการประมวลผลขอ้มลูสว่นบคุคลของท่านตามท่ีระบไุวข้า้งลา่งนี้ การขอเข้าถึงข้อมูลและขอให้ลบข้อมูล ท่านสามารถปรบัปรุง แกไ้ข หรือลบขอ้มลูท่ีเรามีเก่ียวกบัท่าน หรือปิดบญัชีของท่าน โดยติดตอ่เราท่ี ท่ี DataPrivacyRights@viacom.com โดยใชห้วัขอ้อีเมล “สิทธิในความเป็นสว่นตวั” เม่ือจา เป็นตอ้งระบตุวัตนของท่าน เราจะขอใหท้่านแสดงหลกัฐานเพ่ือพิสจูนต์วัตน ของท่านหรอืขอใหท้่านใหข้อ้มลูเพิ่มเติมซง่ึจา เป็นสา หรบัการดา เนินการตามคา รอ้งขอของท่าน อีเมล ข้อความสั้น และข้อความในแอปพลิเคชันวอตส์แอป ท่านสามารถยกเลิกการรบัอีเมล ขอ้ความสนั้ หรอืขอ้ความผา่นแอปพลิเคชนัวอตสแ์อปเพ่ือการสง่เสรมิ การขาย โดยปฏิบตัิตามขนั้ตอนท่ีระบไุวใ้นขอ้ความดงักลา่ว หากท่านยกเลิกการรบัอีเมลสง่เสรมิการขาย จากเรา เราอาจจะยงัคงสง่อีเมลซง่ึไม่ไดม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการสง่เสรมิการขายใหแ้ก่ท่าน

การสง่ขอ้ความแจง้เตอืน เม่ือท่านยินยอม เราอาจสง่ขอ้ความหรอืการแจง้เตือนซง่ึมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสง่เสรมิการขายและขอ้ความอ่นื เขา้ไปในอุปกรณเ์คล่อืนท่ีของท่าน ทา่นสามารถยกเลิกขอ้ความดงักลา่วไดท้กุเม่ือ โดยเปล่ยีนการตงั้คา่ การเตือนในอปุกรณเ์คล่อืนท่ีของท่าน คุกกีและเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน กรุณาดนูโยบายคกุกีของเรา สา หรบัขอ้มลูเก่ียวกบัทางเลอืกท่ที่านมีในเรื่อง การใชค้กุกีของเรา ซง่ึรวมถึงวิธีการบล็อกคกุกีหรอืการถอนความยนิยอมสา หรบัคกุกีบางประเภทและ เทคโนโลยีอ่นืท่ีคลา้ยกนั ขอ้สงสยัและขอ้รอ้งเรยีน หากทา่นมีขอ้สงสยัเก่ียวกบันโยบายความเป็นสว่นตวั การปฏิบตัิเก่ียวกบัขอ้มลู หรอืทางเลือกท่ีท่านมี กรุณาติดตอ่เราท่ ี โดยใชข้อ้มลูขา้งลา่งน ี้หากเราจดัการขอ้กงัวลของทา่นไม่ได้ และท่านเป็นผทู้่ีอาศยัอย่ใูนเขตเศรษฐกิจยโุรป ท่านมีสิทธิย่นืขอ้รอ้งเรยีนดงักลา่วต่อหนว่ยงานคมุ้ครอง ขอ้มลูในประเทศท่ที่านอาศยัอย่ ูหรือทา งานอยู่ หรอืประเทศท่ีมีปัญหาเกิดขนึ้ สา หรบัขอ้มลูการติดตอ่ หนว่ยงานคมุ้ครองขอ้มลูในประเทศของท่าน กรุณาด ูhttp://ec.europa.eu/justice/data-protection/article29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

ติดต่อเรา

เรามีความยนิดีท่ีจะตอบคา ถามเก่ียวกบันโยบายความเป็นสว่นตวัและหลกัปฏิบตัิเก่ียวกบัขอ้มลูของเรา ท่านอาจติดตอ่เราเพ่ือใชส้ทิธิของท่านตามท่ีระบไุวใ้นนโยบายความเป็นสว่นตวัฉบบันี้

VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA, S.L.U. เจา้หนา้ท่ีคมุ้ครองขอ้มลู DataPrivacyRights@viacom.com Paseo de Recoletos 33 1º I, 28105 Madrid (Spain)