ขอ้กำ หนดทำงกฎหมำย

เว็บไซต ์www.balconystories.tv (“เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซตข์องบรษิัท VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA S.L.U. ซง่ึเป็นบรษิัทท่ีจดทะเบียนในกรุงมำดรดิ ณ Paseo de Recoletos 33 ชนั้ 1 28004 ประเทศสเปน คำ ว่ำ “ผใู้ช”้ หมำยถึงท่ำน และ “VIACOM” หมำยถึง บรษิัท VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ESPAÑA S.L.U. บรษิัทย่อย ตวัแทน และบรษิัทหรือหนว่ยงำนใดๆ ของกลมุ่บรษิัท ViacomCBS
กรุณำอ่ำนขอ้กำ หนดทำงกฎหมำย นโยบำยควำมเป็นสว่นตวั และนโยบำยคกุกีใหด้ีก่อนใชเ้ว็บไซต ์กำรใชแ้ละ กำรเขำ้ถึงเว็บไซตถ์ือเป็นกำรยอมรบันโยบำยควำมเป็นส่วนตวัและนโยบำยคุกกี ตำมฉบบัท่ีได้เผยแพร่โดย VIACOM ในเวลำท่ีผใู้ชเ้ขำ้ถึงเว็บไซต ์กรุณำอ่ำนขอ้กำ หนดทำงกฎหมำยใหด้ีก่อนเขำ้ใชก้ำรบริกำรออนไลน์ ของเรำ เน่ืองจำกท่ำนจะมีควำมผูกพนัตำมขอ้กำ หนดนี ้หำกท่ำนไม่ตกลงตำมขอ้กำ หนดทำงกฎหมำยนีข้อ้ ใดขอ้หน่ึง เรำจะไม่อนุญำตใหท้่ำนใชเ้ว็บไซต ์และท่ำนควรออกจำกเว็บไซตโ์ดยทันที เรำอำจจำ เป็นตอ้ง เปล่ียนแปลงขอ้กำ หนดทำงกฎหมำยฉบบันีใ้นอนำคต เรำแนะนำ ใหท้่ำนตรวจสอบขอ้กำ หนดทำงกฎหมำย ฉบบันีเ้ป็นครงั้ครำวเพ่ือดูว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ หรือไม่ โดยเรำจะระบุวนัท่ีไดท้ำ กำรปรบัปรุงขอ้กำ หนด ลำ่สดุไวต้อนทำ้ยของขอ้กำ หนดทำงกฎหมำยฉบบันีเ้สมอ
VIACOM มีควำมตงั้ใจท่ีจะดำ เนินกำรในระดบัท่ีเป็นท่ีน่ำพึงพอใจสำ หรบักำรบริกำรออนไลนข์องเรำทงั้หมด อย่ำงไรก็ตำม ในทำงเทคนิคและในทำงปฏิบัติ เรำไม่สำมำรถดำ เนินกำรใหบ้ริกำรท่ีปรำศจำกขอ้บกพร่อง ไดต้ลอดเวลำ ขอ้มูลและเนือ้หำท่ีแสดงบนเว็บไซตอ์ำจไม่ถูกตอ้งหรือมีขอ้ผิดพลำดในกำรพิมพ ์ซ่ึงเรำจะ พยำยำมแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวเม่ือเรำทรำบ เว็บไซตอ์ำจใชไ้ม่ไดใ้นบำงครงั้เน่ืองจำกเหตุผลทำงเทคนิค เช่น เพ่ือกำรบำ รุงรกัษำหรือเพ่ือใหเ้รำทำ กำรเปล่ียนแปลงเนือ้หำ นอกจำกนี ้เรำอำจตดัสินใจหยุดใหบ้ริกำร ออนไลนบ์ำงสว่นท่ีเรำไม่คิดค่ำบรกิำรไดใ้นทกุเม่ือ
เรำจะใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรในกำรตรวจสอบข้อมูลและเนือ้หำบนเว็บไซตข์องเรำเพ่ือคน้หำไวรสั อย่ำงไรก็ตำม เรำไม่สญัญำว่ำเว็บไซตจ์ะปรำศจำกไวรสัหรือบ๊กั และแนะนำ ใหท้่ำนใชเ้ว็บไซตด์ว้ยควำมระมดั ระวงัโดยใชซ้อฟตแ์วรป์อ้งกนัไวรสัเม่ือเขำ้ใชเ้ว็บไซต์
ท่ำนจะตอ้งชดใชค้่ำเสียหำยใหแ้ก่เรำเต็มจำ นวน สำ หรบัควำมเสียหำยทงั้หมดของเรำท่ีเกิดขนึ้หำกท่ำนใชก้ำร บริกำรออนไลนข์องเรำโดยมิชอบ ซ่งึรวมถึง ควำมเสียหำยท่ีเรำไดร้บัเน่ืองจำกกำรท่ีบคุคลอ่ืนเรียกรอ้งจำกเรำ